ASBESTIKARTOITUS JA ASBESTIPURKUTYÖ

Asbestikartoitus putkistosta

Uusi asbestilaki ja -asetus astui voimaan vuonna 2016. Se tarkoittaa sitä, että kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa tulee suorittaa asbestitutkimus, mikäli halutaan korjata tai purkaa talon rakenteita.

Asbestipurku helsinki suorittaa työt aina ammattitaidoilla

Samalla monien remonttien hinta nousi, kun asbestitutkimuksen lisäksi asbestipurkutyöt voivat tulla tarpeellisiksi. Tässä artikkelissa kerrotaan miten asbestitutkimus, asbestikartoitus ja asbestipurkutyöt käytännössä tapahtuvat.

Asbestikartoitusta tehdessä tutkitaan asunnon tai talon rakenteita ajatellen, missä paikoissa asbestia olisi voitu käyttää, ottaen huomioon rakennusvuosi ja silloin käytössä olleet rakennusmateriaalit.

Asbestia käytettiin 1930-luvulta aina 1990-luvun alkuun saakka yleisesti eristämään lämpöä ja kestämään kuumuutta, kemikaaleja ja mekaanista voimaa. Asbestia käytettiin muun muassa palonsuojaukseen levyinä, eristykseen kankaina, naruina tai levyinä, sideaineena sementtilevyissä ja maaleissa estämään valumista. Putkiremontit ovat yleinen tilanne, jossa asbestikartoitukset tulevat ajankohtaisiksi.

Kun epäillään asbestin esiintymistä rakenteissa, tai jos talo on rakennettu kriittisten vuosien aikana, tilataan asbestikartoitus. Kartoituksessa etsitään esiintymispaikat rakennuksessa, ja ne merkitään paikan päälle sekä piirustuksiin. Mahdolliset esiintymispaikat tutkitaan ottamalla näytteitä rakenteista. Kartoituksen jälkeen asbestipurkuun erikoistunut yritys tekee purkutyösuunnitelman. Siinä päätetään, puretaanko asbestia sisältävät rakenteet, vai tehdäänkö niille pinnoitus tai kotelointi. Näin asbestin riskit asukkaille ja ympäristössä liikkuville ihmisille saadaan minimoitua.

Jos asbesti päätetään purkaa, tekee yritys varsinaisen asbestipurkutyösuunnitelman.

Asbesti voidaan purkaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: osastointimenetelmällä tai purkupussimenetelmällä. Osastointimenetelmää käytetään kun asbestia esiintyy useissa paikoissa. Siinä purkutyön tekemiselle luodaan oma suljettu ja alipaineistettu työtila. Suojavaatteiden vaihtamiselle ja suihkulle on omat suljetut tilansa. Työtilasta pois tullessa työntekijä heittää kertakäyttöiset suojavaatteet roskiin ja käy suihkussa. Suojavaatteille on asetettu tarkat turvallisuusvaatimukset. Erityisesti hengityssuojaimen valinnan kanssa tulee olla tarkka. Sen täytyy olla tyyppiä TM3P, jotta työntekijän turvallisuus voidaan taata. Tavalliset hengityssuojaimet eivät suojaa ihmistä asbestikuidulta.

Purkupussimenetelmää voidaan käyttää, kun puretaan yksittäisiä asbestiesiintymiä. Silloin purettava rakenne suljetaan alipaineistetun pussin sisälle, ja vain työntekijän kädet ovat pussin sisällä. Molemmissa menetelmissä ilmanlaadun valvonta on tärkeää. Työnjohtajalla on velvollisuus ottaa näytteitä hengityssuojaimen sisältä purkutyön aikana. Pitoisuusarvot eivät saa olla suurempia kuin 0,01 kuitua/cm³. Samoin asbestipurkutyön päätyttyä, ja perusteellisen siivouksen jälkeen, työskentelytilan pitoisuusarvot eivät saa ylittää kyseistä rajaa.

Asbestityöt ovat erittäin kontrolloituja. Työtä saavat tehdä vain työsuojeluviranomaiselta luvan saaneet yritykset. Työnjohtajilla ja työntekijöillä tulee olla koulutus asbestipurkutyöhön ja sopiva terveydentila. Sekä luvan saaneista yrityksistä, että sopivista työntekijöistä ylläpidetään rekisteriä, joka on nähtävillä internetissä.

Asbesti ei ole vaarallista, kun se pysyy kiinteänä rakenteena. Ongelmia tulee vain, kun rakenteita asennetaan, puretaan tai hangataan. Suomessa kuolee vuosittain 50-150 ihmistä asbestista johtuviin sairauksiin. Useimmat altistuivat asbestille ennen vuotta 1994, joten luvun oletetaan pienenevän tulevaisuudessa. Tärkeää on muistaa, että asbestin parissa voidaan työskennellä turvallisesti, kun sen riskit otetaan huomioon.